Sammanfattning Samspel Festival 2009

 

 

Samspel festival genomfördes för första gången 2-6 februari i Göteborg. Under denna festival för ökad tillgänglighet och delaktighet inom musiklivet, träffades musikartister och band med olika musiktradition och bakgrund samt andra aktiva inom branschen. Sammanlagt presenterades 14 liveakter med en genrevariation som opera, hip-hop, garagerock, elektronica, romsk folkmusik med flera, uppdelat mellan Högskolan för Scen och Musik och Blå Stället. Under en vecka genomfördes seminarier, workshops, konserter och crossoverjam. Vid dessa möten diskuterade vi tillgänglighet och delaktighet inom musiklivet, såväl etablerade som nya band tog plats på scen och dörrar öppnades för fler musikkonstellationer och samarbeten. Festivalen avslutades på Blå stället där ett 10-tal musiker med olika bakgrund och musiktradition möttes för första gången på scen i ett improviserat jam. Festivalen arrangerades av Göteborg Artist Center i samarbete med Musikerförbundet, Göteborgs Stad, Högskolan för Scen och Musik, Blå Stället och Studiefrämjandet.

Vi ville: Att fler artister och musiktraditioner/genrer skulle synas på olika scener i Göteborg

Att en bredare publik tar sig till förorten och vice versa en publik från förorten tar sig till centrum.

Skapa mötesplatser och diskussion kring ämnet ökad tillgänglighet för att tillsammans hitta och utveckla strategier, modeller och nätverk för lokalt mångfaldsarbete.

I och med förarbete och genomförandet av Samspel lades grunden för en modell och inte minst ett nätverk för att utveckla arbetet kring mångfald och ökad tillgänglighet inom musikbranschen. Det gav också en tydligare bild av områden som vi kan jobba vidare med. Efter ett seminarium om ökad tillgänglighet (090202 på Artisten) fångades flera viktiga tankar upp och vi ringade in följande 3 fokusområden att koncentrera oss på under hösten. Nedan följer några utdrag därifrån för att poängtera behovet av en fortsättning. Den text som står inom citationstecken baseras på anteckningar från utvärdering, seminarier och workshops under festivalveckan.
Projekt och kulturmedel. Frågeställningar och synpunkter hämtade från seminariet 090202, Samspel festival: ”Vem och vilken kultur är det som får pengar egentligen? De hårda kriterierna syns inte i utbudet. Är vi inte alla kulturbärare på ett eller annat sätt att bevara inför framtiden? Hur tar sig fler kulturuttryck fram till pengarna? Unga vill ha raka svar och att det ska gå snabbt. Vi måste engagera fler unga att sitta i styrelser för att få till ett generationsskifte.”
- Stadsdelar som nordöstra Göteborg är fulla av nyskapande krafter. Det finns många och goda möjligheter för unga att söka pengar och driva egna projekt men informationen om detta tycks inte riktigt nå fram. Dessutom måste man förstå och hitta rätt i systemet. Det behövs fler krafter som kan sprida vidare sin kunskap och inspirera ungdomar och unga vuxna, framförallt i mångkulturella stadsdelar, att starta och driva kulturprojekt.
Facklig organisering inom musikbranschen. Röster från utvärderingssamtal och seminariet 090202: ”Varför ska man engagera sig ideellt för facket när de ändå inte kan hjälpa då det verkligen gäller? Musikerförbunden har länge sett likadana ut med en snedfördelning vad gäller kön, musiktradition och kulturell bakgrund. Finns det inga valbara kvinnor? När är man professionell musiker? Ungdomar vill få ut något själva och det snabbt. Ingen vill ju känna sig som en kvot eller ett kryss i en blankett. ”

- I tider när flera tusentals anställda avskedas i ett svep står fackförbunden maktlösa. Även inom musikbranschen ifrågasätter man facklig organisering och Musikerförbundens vara eller icke vara. Unga musiker från Göteborgs utkanter har lite eller ingen vetskap om musikers fackförbund. Väldigt få kvinnor syns i de ledande skikten. Det finns en osäkerhet, framförallt för den ”lille” enskilde musikern, kring villkor och förhållanden inom sektorn inte minst i relation till den ekonomiska krisen.
Publik och tillgänglighet. Synpunkter från workshops och seminarium: ”Samhället förändras snabbt men politiska beslut tar tid. Är t.ex. Göteborgs kulturstrategi ajour med vad som händer i vår stad? Flera organisationer inom musik och kultur efterlyser nya samarbeten och projekt men detta är inte tydligt. De måste få ut den informationen till fler, ambassadörer kan vara ett sätt. Döm inte ut varken förort eller landsbygd! Intresset finns men hindras kanske av ovana eller osäkerhet, förankra och följ upp. Samtidigt måste inte allt ha en strategisk bakgrund”
- Det är viktigt att nå nya målgrupper och bredda pubblikunderlag men det är lika viktigt att bevara den befintliga. Istället för att lägga all kraft på att hitta nya publikgrupper borde man koncentrera sig på att behålla den publik man har. Vara lyhörd för behov och göra mer och djupare uppföljningar.

Utvärdering och uppföljningssamtal
Bra initiativ vad gäller både ämne och form. Att mötas kring en gemensam nämnare och både jamma och diskutera ihop i en avslappnad miljö som är öppen för alla har funkat som en del av konceptet. Det har lyckats såtillvida att det dragit nya band och med dem ny publik till Blå Stället och nya band har uppträtt på Artisten. Temat kring ökad tillgänglighet har känts angeläget och viktigt med god uppslutning vid öppningsseminariet där många värdefulla tankar kom till ytan och som har hjälp till att ringa in fokusområden som man kan jobba vidare med.

Festivalen har lett till nya samarbeten mellan olika parter bland annat GAC och Blå Stället. Flera av musikerna som medverkat vid jam och diskussioner menar också att förarbetet och festivalen har lett till ytterligare spelningar, bredare nätverk samt nya samarbeten och idéer om gemensamma projekt i framtiden. Det finns därför goda möjligheter att utveckla konceptet och planer finns på fortsatta aktiviteter både i Trollhättan och Göteborg. Närmast ett samarrangemang mellan GAC och Blå Stället i form av en uppföljningsträff (preliminärt datum 29/4) för samtliga inblandade samt övriga intresserade med uppträde, utdelning av Samspel-DVD och mingel. Vi har även diskuterat ett större samarbete i samma anda som Samspel med ett antal programpunkter under hösten 2009 och våren 2010.

Att tänka på i framtiden.
Det har varit svårt att dra folk till Artisten vilket bland annat kan bero på att det dels har en klassisk och mer ”skolad” repertoar i vanliga fall dels att det är så starkt förknippat med institutionell verksamhet. Det är möjligen även en ovan och kanske osäker miljö för musiker från andra genrer eller traditioner att vistas i eller så är det helt enkelt ointressant.
Det fanns en tanke med att välja Artisten för att tala om tillgänglighet. En del av tanken var ju att alla skulle få tillgång till de platser som de s.a.s. har ”rätt” till. Sådana platser behöver kanske successivt avdramatiseras vilket kan ta tid. Men trots stora ansträngningar och breda nätverk uteblev många. Detta måste vi ändra på. Vi måste hitta fler kanaler för spridning av information så att vi når flera. Hitta tydligare formuleringar kring ökad tillgänglighet. Hålla liv i en mötesplats och att fortsätta festivalen även i små format. Få en bra blandning även åldersmässigt i diskussioner och jam.

Allt fler blandningar av genrer och konstuttryck med fler inslag än den traditionellt svenska möts i vad man skulle kunna kalla ”crossoverkultur”. Förhoppningsvis kan sådana möten, där man fokuserar på skapande och vad man har gemensamt som musiker, luckra upp strukturella hinder och medverka till att förändra den segregerade bilden av Göteborg. Just därför är det viktigt att hålla liv i nätverk och mötesplatser där fler gräns/genreöverskridande samarbeten och verk kan uppstå. Vi hoppas och tror att Samspel kommer få en fortsättning till hösten. Just nu jobbar vi på att organisera ett antal fokusträffar koncentrerade kring de ämnesområden vi ringat in ovan. Det kommer i så fall bli mer fördjupade diskussioner i mindre grupper och i anslutning till dessa någon form av uppträdande. Vi återkommer med ytterligare information och hoppas på din medverkan!

 

Linda Haglund Projektledare Samspel Festival