PROJEKTHOTELL
 

Sedan GAC startade  år 1995,  har verksamheten i huvudsak utgått från att på olika vis stödja de fria professionella kulturutövarna på musikområdet. 
 
GAC anlitas av konstens och kulturens aktörer både som ombud och för att sköta ekonomisk administration och redovisning.
GAC tar vid behov ansvaret gentemot bidragsgivare och myndigheter för olika typer av kulturprojekt, konserter och musikgruppers verksamhet.


RESURS NY MUSIK/RNM
RNM har sen 2013 drivits som ett regionalt utvecklingsprojekt som projektleds inom Kultur i Väst, med ett delat ägarskap tillsammans med Göteborg Artist Center (GAC). Med stöd av Västra Götalands kulturnämnd och Statens Kulturråd.

MUKO
Muko är ett musikerdrivet bokningskooperativ som bildades 2012 av sex professionella musiker i Göteborg inom folk-, världs-, jazz- och improvisationsmusik och hanterar sammanlagt 10 orkestrar med runt 40 musiker från Västsverige.  Med speciellt inriktning på internationella relationer och att interagera med festivaler, scener, arrangörer och konstnärsdrivna organisationer och enskilda musiker världen över. Med stöd av Kulturkontakt Nord 2016-2018. Ekonomi och administration  sköts av GAC.

Konsert och Motionär
Älvtoner
Skyltmusik

Under 2016 har ett samarbete inletts med Älvtoner (Ale), vars olika delprojekt hanteras ekonomiskt/administrativt inom GAC,  så som projekten ”Tro dina öron” respektive ”Konsert och motionär” (platsspecifika konserter i Ale, Göteborg, Kungälv och Uddevalla) samt ”Via Saranac” (samarbete tonsättare-musiker i USA och Sverige).
 

UBBHULTS BAROCKFESTIVAL
Ett samarbete har under 2016 inletts inför arrangerandet av en första barockfestival i Ubbhult, med orkestern Karlsson Barock som musikaliskt centrum. Planeras äga rum i maj 2017. GAC hanterar ekonomin i projektet.
 

FRILANSANDE MUSIKGRUPPER
 GAC  hanterar ett flertal fria musikers och musikgruppers ekonomi och administration. Flera grupper har sin samlade ekonomi- och budgethantering inom GAC varav två med verksamhetsstöd från Statens Kulturråd: Gageego! och Amazonas.